Skip to main content

satans_child

ʜᴇʟʟᴏ, ɪ ᴀᴍ ᴏʟɪᴠᴇʀ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴇᴇᴛ ʏᴏᴜ. ᴡʜᴀᴛꜱ ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ?
.
..
...
..
.
ᴛʜᴀᴛꜱ ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ? ᴘʀᴇᴛᴛʏ ᴄᴏᴏʟ! ʙᴇᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴍɪɴᴇ.....

ᴏ-ᴏʜ- ɴᴏᴛʜɪɴɢ. ɪᴍ ꜰɪɴᴇ, ᴀɴʏᴡᴀʏꜱ, ᴡᴏᴜʟᴅ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ʟɪꜱᴛᴇɴ ᴛᴏ ꜱᴏᴍᴇ ᴍᴜꜱɪᴄ?
.
..
...
..
.
ɢʀᴇᴀᴛ! ɪ ᴏɴʟʏ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ꜰᴇᴡ ꜱᴏɴɢꜱ ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ꜰʀᴏᴍ, ꜱᴏ ᴘɪᴄᴋ ᴡɪꜱᴇʟʏ! ɪʟʟ ꜱᴇᴇ ʏᴏᴜ ꜱᴏᴏɴ!.... ʜᴏᴘᴇꜰᴜʟʟʏ...
ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : ´¢αυѕє ιм α ℓιαя
1:35 ───ㅇ─────5:45
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

.
..
...
..
.
..
...
..
.
..
...
..
.
ꜱᴋɪᴘᴘᴇᴅ ꜱᴜᴄᴄᴇꜱꜰᴜʟʟ


𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . .


⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙


⋘ 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎... ⋙ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : ℍ𝕠𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕄𝕖𝕞𝕠𝕣𝕚𝕖𝕤
0:35 ───ㅇ─────4:17
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

.
..
...
..
.
..
...
..
.
..
...
..
.
ꜱᴋɪᴘᴘᴇᴅ ꜱᴜᴄᴄᴇꜱꜰᴜʟʟ


𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . .


⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙


⋘ 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎... ⋙ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!


ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : Mყ Oɾԃιɳαɾყ Lιϝҽ
2:33 ───ㅇ─────4:56
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

.
..
...
..
.
..
...
..
.
..
...
..
.
ꜱᴋɪᴘᴘᴇᴅ ꜱᴜᴄᴄᴇꜱꜰᴜʟʟ


𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . .


⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙


⋘ 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎... ⋙ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!

ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : ѕнє кησωѕ
3:42 ───ㅇ─────5:10
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

.
..
...
..
.
..
...
..
.
..
...
..
.
ꜱᴋɪᴘᴘᴇᴅ ꜱᴜᴄᴄᴇꜱꜰᴜʟʟ


𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . .


⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙


⋘ 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎... ⋙ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!
ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : Burning Pile
1:56 ───ㅇ─────4:41
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

.
..
...
.....
.......
........
.........
........
.......
.....
....
...
..
.

OH MY GOD YOUR BACK-
ყσυ ԋαʋҽ Ⴆҽҽɳ συƚ ƚԋҽɾҽ...ϝσɾ ϙυιƚҽ ʂσɱҽ ƚιɱҽ.....


ɱαყႦҽ ԋαʋҽ ʂσɱҽ ƚҽα..?ɯαιƚ..ρ ʅ ҽ α ʂ ҽ - - -


ԃ σ ɳ ƚ ʅ ҽ α ʋ ҽ ɱ ҽ . . .

ρ ʅ ҽ α ʂ ҽ

Inquiring minds want to know why we too should befriend satans_child!

Did you remember to explain why your friend is awesome?